Hyšnen
Aufgenommen von Alikana
Etosha
ali_hya02.jpg