Glanzstar
Aufgenommen von Alikana
Etosha
ali_gla01.jpg